Print

Dit privacybeleid heeft geen betrekking op informatie die elders is verzameld, inbegrepen informatie die offline en via links vanaf op andere websites is verzameld.

Inleiding

Hearst Media Nederland C.V. (hierna: ‘Hearst’) houdt zich strikt aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) en respecteert de privacy van de bezoekers en gebruikers van de website www.genj.nl (hierna: ‘de Website’).

In deze privacy verklaring wordt uiteengezet welke gegevens wij verzamelen, hoe wij deze gegevens verkrijgen, voor welke doelen, wat uw rechten als bezoeker en/of gebruiker van de Website zijn en hoe u deze kunt inroepen. Bezoek en/of gebruik van deze website impliceert acceptatie van de voorwaarden uit deze privacy verklaring.

Alle gegevens die door middel van deze website worden verzameld, worden strikt vertrouwelijk en met de grootst mogelijke zorg behandeld. De opslag en doorgifte daarvan via het internet wordt door Hearst beveiligd.

Indien u niet in overeenstemming met dit privacybeleid handelt, kan aan u zonder voorafgaande waarschuwing de toegang tot de Website – hetzij tijdelijk, hetzij definitief – worden ontzegd. Daarnaast kan de provider in dat geval aanvullende maatregelen nemen.

Definities

 • Persoonsgegevens: alle tot een individuele natuurlijke persoon herleidbare gegevens.
 • Verantwoordelijke: Hearst Media Nederland C.V., Spaklerweg 52, 1114AE Amsterdam-Duivendrecht. In overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens is de in deze verklaring bepaalde verwerking aangemeld bij de Toezichthouder, het College Bescherming Persoonsgegevens gevestigd te Den Haag.
 • Passief verstrekte informatie: o.a. IP-adressen, het gebruikte besturingssysteem, de internetbrowser en de geraadpleegde websites.
 • Cookies: kleine tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en die onder meer gebruikt worden om een internetgebruiker te herkennen.

Verzamelde gegevens

Met het surfen over het internet stelt u Hearst en anderen in staat om passief verstrekte informatie over u te verzamelen. Met behulp van deze informatie kan Hearst de kwaliteit en toegankelijkheid van haar websites verbeteren. Voor zover dat deze informatie gebruikt wordt, gebeurt dit altijd anoniem en getotaliseerd. Wanneer u gebruik maakt van de Website verzamelen en verwerken wij zelf de volgende gegevens:

 • Standaardinformatie ten aanzien van het internetgebruik.
 • Van gebruikers die een profiel hebben aangemaakt, die berichten achterlaten op de openbare gedeeltes van de Website of zich anderszins op de Website hebben aangemeld verzamelen wij de naam, gebruikersnaam, wachtwoord, geslacht, geboortedatum, adres, woonplaats, land, telefoonnummer, e-mailadres en abonneenummer.

Doel gegevensverwerking

Hearst kan aan de hand van passief verstrekte informatie onder meer met het programma Google Analytics op basis van pageviews en statistieken nagaan hoeveel bezoekers de Website genereert, met welke internetbrowser de Website geopend wordt en welke delen van de Website op welke manieren gebruikt worden. Dergelijke informatie wordt onder andere gebruikt bij het opzetten van campagnes, bij de verbetering van de toegankelijkheid en het gebruiksgemak van de Website. Hearst tracht bij het gebruik van uw gegevens rekening te houden met uw voorkeuren.

De door u actief verstrekte informatie wordt door Hearst gebruikt voor de navolgende doeleinden:

 • de administratie en communicatie met betrekking tot (het gebruik van) de Website;
 • het plaatsen van User Generated Content, waaronder begrepen maar niet beperkt tot de deelname aan (discussie)fora en het achterlaten van reacties;
 • de verzending van digitale nieuwsbrieven;
 • de deelname aan prijsvragen en soortgelijke acties;
 • het doorgeven van aanbiedingen van derden;
 • het informeren over producten en diensten van Hearst of van door haar aangewezen derden;
 • het afdwingen van de algemene voorwaarden;
 • het voldoen aan wet- en regelgeving.

Hearst conformeert zich aan de IAB Europe Gedragscode voor Online Behavioural Advertising (OBA). OBA is het gebruik van gegevens die door middel van cookies worden afgeleid uit het surfgedrag van u als bezoeker van de Website. De Gedragscode bevat bindende voorschriften voor Online Behavioural Advertising die bedoeld zijn om de transparantie voor u als bezoeker van de Website te vergroten en u de keuze te bieden reclame van onze adverteerders die gebaseerd is op uw surfgedrag te accepteren of te weigeren. Hearst vraagt van al haar adverteerders de bepalingen uit de Gedragscode strikt na te leven. Voor meer informatie, zie: http://www.genj.nl/uploads/OBA_gedragscode.pdf en www.youronlinechoices.com/nl.

Mocht u bovengenoemd gebruik niet op prijs stellen dan kunt u uw gegevens eventueel laten blokkeren, of de verleende toestemming voor het gebruik van uw gegevens intrekken. In beide gevallen dient u een brief te sturen naar Hearst Media Nederland C.V., Spaklerweg 52, 1114AE Amsterdam-Duivendrecht of een e-mail te sturen naar privacy@genj.nl, onder vermelding van ‘bezwaar direct marketing’.

Indien u zich op de Website heeft ingeschreven, verzoeken wij u gebruik te maken van de op de Website beschikbare instrumenten om uw inschrijfgegevens en, indien aanwezig, uw informatie accuraat en actueel te houden. Zoals hierboven is aangeduid, zal de privacy ten aanzien van uw persoonsgegevens gewaarborgd zijn. Daarbij behouden wij ons het recht voor om geaccumuleerde en anonieme gegevens over onze gebruikers als groep – zoals gebruikstrends en het zoeken naar bijpassende adverteerders en partners – voor commerciële doeleinden te gebruiken, over te dragen, te verkopen of te delen.

Alle actief en passief verkregen informatie wordt door Hearst zorgvuldig en volstrekt vertrouwelijk behandeld.

Hearst bewaart persoonsgegevens niet langer dan wettelijk is toegestaan en verwijderen persoonsgegevens wanneer deze niet langer noodzakelijk zijn voor de hiervoor omschreven doeleinden.

Inzage en correctie persoonsgegevens

Hearst tracht te allen tijde de door haar verkregen persoonsgegevens correct te registeren. Bij de verwerking daarvan of als gevolg van technische en andere omstandigheden kunnen fouten in de gegevens ontstaan of gegevens onvolledig raken. Voor zover de Wet Bescherming Persoonsgegevens dit meebrengt heeft u het recht de door Hearst verwerkte persoonsgegevens te allen tijde in te zien, te (doen) verbeteren of te (doen) verwijderen. Geregistreerde gebruikers kunnen hun persoonsgegevens bekijken, wijzigen of verwijderen in het ‘Mijn profiel’-gedeelte van de Website. Zij en andere gebruikers kunnen ook schriftelijk contact opnemen met Hearst door een brief te sturen naar Hearst Media C.V., Gebouw Stede, Dalsteindreef 82 t/m 92, 1112 XC, Diemen of een e-mail te sturen naar privacy@genj.nl. Hearst aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van fouten of de onvolledigheid van gegevens, op welke manier dan ook ontstaan.

Gebruik van cookies

Hearst gebruikt cookies om het gebruiksgemak van de Website te bevorderen, alsook voor het analyseren van informatie over het bezoek aan de Website teneinde de Website en de daarop aangeboden diensten te verbeteren. Hearst maakt gebruik van tijdelijke cookies. Deze cookies bevatten geen persoonsgegevens en worden uitsluitend gebruikt om het gebruiksgemak te bevorderen. Daarnaast maakt Hearst ook gebruik van een speciale cookie. Aan de hand hiervan kan de Website u als gebruiker herkennen wanneer u de Website bezoekt. In dat geval wordt de Website op uw voorkeuren aangepast. Het accepteren van cookies dient indien gewenst vooraf via een internet browser ingeschakeld te worden, waarmee automatisch toestemming tot het gebruik daarvan wordt gegeven. Het niet inschakelen van cookies zou het gebruik van (delen van) de Website enigszins kunnen belemmeren. Cookies worden niet gebruikt voor het identificeren van individuele personen.

Websites/webpagina’s van derden

De Website bevat (hyper)links naar en/of banners en buttons van websites en/of specifieke webpagina’s van derden. Voor zover deze opgenomen zijn door Hearst is dit uitsluitend gebeurd ter informatie en gebruiksgemak, zij zijn te goeder trouw geselecteerd. Hearst heeft geen zeggenschap, invloed of controle over de inhoud, het beleid en andere kenmerken van dergelijke websites en/of webpagina’s en kan in geen geval aansprakelijk en/of verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud en/of kenmerken daarvan, dan wel voor de wijze waarop derden omgaan met uw persoonsgegevens en privacy. Hearst verwijst u hiervoor naar de op dergelijke websites gepubliceerde algemene voorwaarden en/of privacy verklaringen.

Het komt voor dat u op pagina’s van de Website persoonlijke informatie aan ons verschaft die door derden wordt beheerd of die anderszins ter inzage is van derden, zoals veilingsites of winkelpagina’s. In die gevallen kan deze informatie door ons en derde partij(en) worden gebruikt in overeenstemming met hun eigen voorwaarden en privacy beleid.

Beveiliging

Hearst heeft adequate technische en organisatorische maatregelen genomen teneinde uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van niet-geautoriseerde toegang, niet-geautoriseerde bekendmaking of anderszins onrechtmatige verwerking. Zo worden alle inloggegevens beveiligd opgeslagen. De Website is daarnaast beveiligd tegen misbruik.

Wijzigingen

Hearst behoudt zich het recht voor om te allen tijde wijzigingen aan te brengen in haar privacybeleid. Dergelijke wijzigingen zullen met onmiddellijke ingang van kracht zijn. Controleer de privacy verklaring dan ook regelmatig.

Vragen

Heeft u vragen of opmerkingen over ons privacybeleid, dan kunt u deze richten aan:
Hearst Media Nederland C.V., Klantenservice, Zuidpark, Spaklerweg 50/52, 1114AE Amsterdam Duivendrecht of privacy@genj.nl.